Algemene Voorwaarden Parking Esplanade

1. Definities

Parkeerfaciliteit:
De ondergrondse parking die zich bevindt ter hoogte van het Koninklijk Pakhuis, gelegen op de site
van Tour & Taxis.

Parkeerder:
De bestuurder die het voertuig in de parkeerfaciliteit parkeert.

Abonnementhouder:
De houder van een abonnement dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden op gebruik van de parkeerfaciliteit.

Parkeerbewijs:
Het door de parkeerder gekozen en door T&T Parking N.V. aangewezen middel – bijvoorbeeld een parkeerticket, creditcard, afstandsbediening – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan T&T Parking N.V. het tijdstip van binnenkomst in de parkeerfaciliteit kan vaststellen.

Parkeergeld:
Het bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeerfaciliteit. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement en (indien van toepassing) een vergoeding voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement.

Parkeer Management Systeem:
Het geautomatiseerde systeem bestaande uit hard- en software welke wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeerfaciliteit.

Kortparkeertarief:
Het bij de ingang van de parkeerfaciliteit vermelde parkeertarief dat onder andere geldt voor parkeerders die met een getrokken parkeerticket parkeren in de parkeerfaciliteit.

2. Parkeerovereenkomst en toepasselijke voorwaarden

2.1 De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met T&T Parking N.V., zoals bepaald in artikel 2.2. van onderhavige overeenkomst.

2.2 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een parkeerbewijs dat behoort bij een abonnement, wordt een parkeerovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeerfaciliteit. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van de parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat
de parkeerder zich op het tot de parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is geregistreerd.


3. Verplichting

T&T Parking N.V. stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor één voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is.
Het ter beschikking stellen door T&T Parking N.V. van een parkeerplaats in de parkeerfaciliteit aan de parkeerder impliceert op generleiwijze een bewaargevings- en bewakingsplicht van het geparkeerde voertuig.

4. Toegangseisen

4.1 Een persoon en/of voertuig is slechts bevoegd de parkeerfaciliteit binnen te komen met een geldig parkeerbewijs.

4.2 Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de parkeerfaciliteit kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. T&T Parking N.V. stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.

4.3 Tot de parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m., een maximale wielbasis van 1,90 m., een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een maximaal bij de ingang aangegeven hoogte. De bij de ingang vermelde maximale hoogte geldt, tenzij anders aangegeven, voor de rijbaan van de parkeerfaciliteit. Ten aanzien van gedeelten van de parkeerfaciliteit kunnen afwijkende hoogten gelden dan bij de ingang vermeld.

4.4 Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerfaciliteit in- of op te rijden.

4.5 T&T Parking N.V. is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien T&T Parking N.V. dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien T&T Parking N.V. van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. T&T Parking N.V. is ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren, indien de parkeerfaciliteit daarop niet uitgerust is.


5. Gebruikersvoorschriften

5.1 De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeerfaciliteit geheel op eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de parkeerfaciliteit buiten de rijbanen.

5.2 De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van T&T Parking N.V. (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel op te volgen.

5.3 In de parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur.

5.4 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische reisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

5.5 De parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

5.6 Het is verboden om:
a. de parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
b. in, op of bij de parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
c. op of aan de parkeerfaciliteit reclame te maken;
d. in de parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;
e. langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerfaciliteit te verlaten;

f. in of op de parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens T&T Parking N.V. is verleend;
g. afval in, op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde
bakken.

5.7 Het personeel van T&T Parking N.V. of een van haar aangestelden zijn gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en of personen binnen de parkeerfaciliteit te verplaatsen en/ of uit de parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor T&T Parking N.V. of het personeel kan leiden. Het personeel zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.

5.8 De maximale aaneengesloten parkeertijd voor niet-abonnementhouders bedraagt 5 dagen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeerfaciliteit naast en boven het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van 25,00 € per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteit. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van T&T Parking N.V. parkeerfaciliteit om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.

5.9 De parkeerder en zijn voertuig dienen de parkeerfaciliteit uitsluitend te verlaten met gebruikmaking van hetzelfde parkeerbewijs als waarmee zij zijn binnengekomen. Het is verboden om, zonder toestemming van T&T Parking N.V., de parkeerfaciliteit ter verlaten zonder gebruikmaking van het parkeerbewijs waarmee de parkeerder en zijn voertuig zijn binnengekomen. De parkeerder is dan een direct opeisbare boete van 1.000 € verschuldigd, onverminderd het recht van T&T Parking N.V. om de werkelijke schade te vorderen. Ook is T&T Parking N.V. na een dergelijk geval gerechtigd de parkeerder en zijn voertuig de toegang te ontzeggen.

6. Parkeergeld en betaling

6.1 Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de parkeerder parkeergeld verschuldigd. Behalve als sprake is van een abonnement, zal het parkeergeld worden berekend aan de hand van het parkeerbewijs volgens de door T&T Parking N.V. vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het voertuig van de parkeerder in de parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal
het door Parkeer Management Systeem aangegeven tijdsduur beslissend zijn.

6.2 Het parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeerfaciliteit verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is.

6.3 Het zogenaamde “treintje rijden” d.w.z. met twee voertuigen snel achter elkaar onder de slagboom door de parkeerfaciliteit verlaten met betaling van slechts eenmaal parkeergeld, is ten strengste verboden. De parkeerder is dan een direct opeisbare boete verschuldigd van 1.000 €, onverminderd het recht van T&T Parking N.V. om de werkelijke schade te vorderen.

6.4 Na voldoening van het parkeergeld dient een parkeerder zo snel mogelijk de parkeerfaciliteit met zijn voertuig te verlaten.

6.5 Bij verlies of ontbreken van het parkeerbewijs, is de parkeerder voor elke dag of gedeelte daarvan dat hij gebruik heeft gemaakt van de parkeerfaciliteit, 3 maal het dagtarief verschuldigd. Voor de bepaling van de hoeveelheid dagen dat gebruik is gemaakt van de parkeerfaciliteit is het oordeel van T&T Parking N.V. determinered.

6.6 T&T Parking N.V. behoudt zich het recht voor om de kortparkeertarieven aan te passen.


7. Aansprakelijkheid


7.1 Tot de verplichting van T&T Parking N.V. behoort niet de bewaring noch de bewaking van het voertuig.
T&T Parking N.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder.

7.2 T&T Parking N.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder, als mede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege T&T Parking N.V. en/of het personeel aanwezig in de parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met parkeerder is uitgesloten.

7.3 T&T Parking N.V. is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van T&T Parking N.V. onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van T&T Parking N.V. kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

7.4 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt aan de parkeerfaciliteit en/of de daarbij horende apparatuur en installaties. De hoogte van de schade zal worden bepaald door een door T&T Parking N.V. aangeduide deskundige wiens beslissing als een bindende derdenbeslissing moet worden beschouwd. De kosten van het opstellen van het deskundig rapport ter begroting van de schade zullen integraal verhaald worden op de parkeerder.

7.5 Onder ‘parkeerder’ wordt in dit artikel mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

7.6 De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens worden ingeroepen jegens de parkeerder door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/ zijn als T&T Parking N.V..


8. Niet-nakoming


8.1 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan T&T Parking N.V. alle schade te vergoeden, door deze geleden en te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid
of enig ander in gebreke blijven.

8.2 Indien T&T Parking N.V. genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan T&T Parking N.V. te vergoeden.

8.3 T&T Parking N.V. is te allen tijde gerechtigd het voertuig van de parkeerder onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de parkeerder niet al hetgeen hij verschuldigd is aan T&T Parking N.V., heeft voldaan. T&T Parking N.V. is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de
regels neergelegd in deze voorwaarden niet naleeft.

8.4 T&T Parking N.V. is gerechtigd een achtergelaten auto zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico van de parkeerder te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van T&T Parking N.V.), zowel binnen als buiten de parkeerfaciliteit. Een auto welke 7 aaneengesloten dagen in de parkeerfaciliteit geparkeerd heeft gestaan, zal als achtergelaten worden gekwalificeerd.

9. Privacy

In de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld bij de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden na 1 maand gewist, behoudens indien T&T Parking N.V. die moet afstaan aan het bevoegd gezag. Bij het in-/oprijden van de parkeerfaciliteit kan – indien aangegeven – door T&T Parking N.V. gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/ oprijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket.
Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 1 maand nadat het voertuig de parkeerfaciliteit heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan
derden, tenzij T&T Parking N.V. daartoe een wettelijke verplichting heeft.

10. Overige bepalingen

10.1 Afspraken met personeelsleden van T&T Parking N.V. binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een bevoegde vertegenwoordiger van T&T Parking N.V. schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

10.2 Voor zover enig beding in de tussen T&T Parking N.V. en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

10.3 T&T Parking N.V. is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

10.4 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

10.5 T&T Parking N.V. heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een parkeerovereenkomst (kortparkeren of stallingsovereenkomst) moeten binnen bekwame tijd nadat de parkeerder feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omschreven worden ingediend bij
T&T Parking N.V.. Een klacht kan worden ingediend per brief, gericht aan het adres van de eigenaar of via de website van de eigenaar (www.tour-taxis.com). De parkeerder ontvangt na een bij T&T Parking N.V. ingediende klacht binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht, een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat op de klacht binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk door
de eigenaar wordt gereageerd. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de parkeerder een (schriftelijke) indicatie wanneer de parkeerder een inhoudelijke reactie kan verwachten.

10.6 Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, kan worden gesproken van een geschil. Het staat de parkeerder vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10.7 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar :

T&T Parking N.V.
Havenlaan 86C Bus 316
1000 Bruxelles

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.