Articles

Wedstrijdreglement

Artikel 1. Tour&Taxis (nv project T&T, nv T&T Koninklijk Pakhuis, nv T&T openbaar Pakhuis), Havenlaan 86C B316 te 1000 Brussel organiseert wedstrijden via internet http://www.tour-taxis.com/ newsletters  en de gebruikte social media.

Artikel 2. De data van het begin en einde van elke wedstrijd worden telkens vermeld op de aankondiging van de betrokken wedstrijd op de newsletter of website.

Artikel 3. De deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor alle meerderjarige (+18j) internauten woonachtig in België met uitsluiting van andere familieleden die op hetzelfde adres wonen, evenals de personeelsleden van Tour&Taxis. Target Marketing en Com2b. 

Artikel 4. Om rechtsgeldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer het webformulier volledig invullen en alle vragen beantwoorden.

Artikel 5. Enkel volledig ingevulde formulieren komen in aanmerking. Er zal geen rekening gehouden worden met onvolledig inggevulde formulieren, foute of onbekende e-mail adressen.  De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor een foute of onvolledige identificatie. Er wordt slechts één deelname per persoon en per e-mailadres aanvaard. In geval van meerdere deelnames, zal enkel de eerste deelname weerhouden worden. 

Artikel 6. Elke deelname moet ingediend worden op de voornoemde website/via mail ten laatste op de einddatum van de wedstrijd. De datum en het uur van de registratie wordt in aanmerking genomen. 

Artikel 7. De prijzen die gewonnen kunnen worden voor elke wedstrijd  vermeld in de website of betrokken newsletter. 

Artikel 8. De winnaars worden geselecteerd op basis van hun antwoorden op de wedstrijd: Onder de deelnemers die de hoofdvra(a)g(en) juist beantwoorden, zullen de deelnemers aangeduid worden die het juiste antwoord op schiftingsvraag het dichtst benaderen. Ingeval van ex aequo zal de deelnemer wiens antwoord het eerst werd ontvangen, weerhouden worden. 

Artikel 9. De resultaten zullen per e-mail aan de winnaars bekend worden gemaakt. 

Artikel 10. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk dit reglement  en aanvaardt hij dat hij gecontacteerd kan worden indien hij winnaar is. 

Artikel 11. De prijzen kunnen in geen enkel geval ingewisseld worden tegen andere producten of speciën. Een enkele prijs kan behaald worden per postadres.  

Artikel 12. Tour&Taxis kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies van de prijzen indien deze verloren weden tijdens het versturen ervan door de post of door een koerierbedrijf.

Artikel 13. Tour& Taxis is ook niet verantwoordelijk voor het verlies van de elektronische zendingen van de deelnemers die eventueel het gevolg zijn van een falen van zijn informaticanetwerk. Over het algemeen, kan Tour&Taxis niet verantwoordelijk gesteld worden bij problemen van welke technische aard ook die het verloop van de wedstrijd zouden beïnvloeden.

Artikel 14. Tour&Taxis behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, nietig te verklaren of te wijzigen in geval van overmacht zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of interesten. Belgacom eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene activiteiten (met uitzondering van de einddatum voor de inzendingen) en de samenstelling van de jury's in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen, alsook prijzen met eenzelfde waarde te voorzien, indien, om uitzonderlijke redenen, de aangekondigde prijzen niet langer beschikbaar zouden zijn.

Artikel 15. Tour&Taxis kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerd ingegeven e-mailadres dat leidt tot een foutief of onbekend adres van de deelnemer.

Artikel 16. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

Artikel 17. Gegevens van persoonlijke aard die u ons doorgeeft zullen bewaard worden in de databanken van Tour&Taxis (Havenlaan 86C B316 te 1000 Brussel). Alle gegevens worden behandeld door het direct marketing departement, volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van het privéleven. Zij zullen worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en informatie- of promotiecampagnes betreffende producten en diensten van Tour&Taxis. U hebt het recht om gratis uw gegevens te raadplegen en te verbeteren.

Artikel 18. De deelnemers worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en het te aanvaarden. De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele opmerking zal dan ook in aanmerking genomen worden.

Artikel 19. Over deze wedstrijd kan op generlei wijze gecommuniceerd worden (schriftelijk noch telefonisch) net zo min tijdens als na afloop van genoemde wedstrijd.

Artikel 20. Het Belgisch recht is van toepassing.

Parking

NIEUWE TOEGANG TOT DE SITE VAN TOUR & TAXIS

Naar aanleiding van de start van de bouw van het kantoorgebouw de « Meander » is de toegang tot de site gewijzigd. Download hier het nieuwe toegangsplan.

NOUVEL ACCÈS AU SITE DE TOUR & TAXIS

L’accès au site est modifié suite au début de travaux de construction de l’immeuble de bureau le « Meander ». Téléchargez ici le nouveau plan d’accès.

NEW ACCESS TO THE SITE OF TOUR & TAXIS

Due to the start of the construction of the office building the « Meander » Download here the new access plan.